Nationale Gebedsdag 28 april 2018 Brussel (10-22u)

De Nationale Gebedsdag van 28 april (10-22u) komt met rasse schreden dichterbij. Het is ons grootste event van het jaar en we zijn het met de grootst mogelijke zorg aan het voorbereiden. We gaan voor koninkrijkskwaliteit, voor grote vrijmoedigheid in gebed, aanbidding en voorbede, en voor een ernstige verandering in de geestelijke atmosfeer over dit land.

Opgelet: deze dag is niet alleen voor de bidders, maar voor alle christenen! Of beter gezegd: alle christenen zijn bidders! Of niet soms?

Dit jaar laten we ons event samenvallen met ‘Fire in the City’, een maandelijks initiatief van het Brussels House of Prayer, d.w.z. dat we doorgaan van 10u tot 22u. Er zijn telkens blokken van 3 uur, d.w.z. dat we herstarten om 13u, 16u en 19u. In de grote zaal zal doorlopend aanbidding zijn, ook tijdens de pauzes (pauzeren gebeurt dus in de kleinere zaal). Er zijn muziekbands en gebedsleiders uit alle hoeken van het land, en de dag zal drietalig zijn.

Gods oog is op België (en Europa!), en het is aan ons om klaar te staan. Gebed is de éérste stap in elke opwekking, de onmisbare cement in Gods Koninkrijk. In andere landen vullen ze een voetbalstadion voor een nationale gebedsdag (vorig jaar in Zuid-Afrika op dezelfde dag als wij zelfs één miljoen mensen!): groeien we daar in België langzaamaan ook naartoe? In ieder geval, jij kan daaraan meehelpen! België heeft jou nodig! Kom mee bidden, wees een zegen voor ons land en word gezegend!

Stuur deze uitnodiging (zelfs in drie talen) door naar alle andere christenen die je kent.

National Day of Prayer: April 28, 2018, 10am – 10pm, Brussels

the National Day of Prayer on 28 April (10am – 10pm) is approaching with great speed. It is our biggest event of the year and we are preparing it with the utmost care. We go for kingdom quality, for great boldness in prayer, worship and intercession, and for a serious change in the spiritual atmosphere over this land.

Attention: this day is not only for the intercessors, but for all Christians! Or rather, all Christians are intercessors, aren’t they?

This year we are going to merge our event with ‘Fire in the City’, a monthly initiative of the Brussels House of Prayer. This means we will continue from 10 am to 10 pm. There are blocks of 3 hours each, i.e. we restart at 1 pm, 4 pm and 7 pm. In the great hall there will be continuous worship, also during the breaks (pausing thus takes place in the smaller hall). There are music bands and prayer leaders from all corners of the country, and the day will be trilingual.

God’s eye is on Belgium (and Europe!), and it is up to us to be ready. Prayer is the first step in every revival, the indispensable cement in God’s Kingdom.

In other countries they fill a football stadium for a national prayer day (last year in South Africa on the same day as we they gathered even one million people!): do we gradually grow towards that too in Belgium? In any case, you can help with that! Belgium needs you! Come and pray, be a blessing for our country and be blessed!

Send this invitation (even in three languages) to all other Christians you know.

Journée nationale de prière: 28 avril 2018, 10h-22h, Bruxelles

La journée nationale de prière du 28 avril (10h-22h) approche à grands pas. C’est notre plus grand événement de l’année et nous sommes en train de la préparer avec le plus grand soin. Nous optons pour la qualité du Royaume, pour une grande audace dans la prière, l’adoration et l’intercession, et pour un changement sérieux dans l’atmosphère spirituelle au-dessus de ce pays.

Attention: cette journée n’est pas seulement pour les intercesseurs, mais pour tous les chrétiens! Ou plutôt, tous les chrétiens sont intercesseurs, n’est-ce pas?

Cette année, nous allons fusionner notre événement avec “Fire in the City”, une initiative mensuelle de la Maison de prière de Bruxelles. Cela signifie que nous continuerons de 10h à 22h. Il y aura des blocs de 3 heures chacun, c’est-à-dire que nous recommençons à 13h, 16h et 19h. Dans la grande salle, il y aura la louange continue, y compris pendant les pauses (la pause aura donc lieu dans la petite salle). Il y aura des groupes de musique et des leaders de prière de tous les coins du pays, et la journée sera trilingue.

L’œil de Dieu est sur la Belgique (et l’Europe!), et c’est à nous d’être prêts. La prière est le premier pas dans chaque réveil, le ciment indispensable dans le Royaume de Dieu.

Dans d’autres pays, ils remplissent un stade de football pour une journée nationale de prière (l’année dernière en Afrique du Sud, le même jour que nous ils ont rassemblé un million de personnes!): allons-nous progressivement en Belgique dans la même direction? En tout cas, vous pouvez contribuer à cela! La Belgique a besoin de vous! Venez prier, soyez une bénédiction pour notre pays et soyez bénis!

Envoyez cette invitation (même en trois langues) à tous les autres chrétiens que vous connaissez.