30 dagen gebed voor moslims (ramadan)

Tijdens de ramadan (dit jaar 22 maart t.e.m. 21 april)  bidden ook duizenden christenen wereldwijd voor hun moslim naasten. Mahabba België (dat zich focust op gebed voor en evangelisatie onder moslims) doet mee aan deze jaarlijkse traditie op twee manieren:

1. We willen mensen uitdagen om elke dag tijdens de ramadan te bidden voor moslims aan de hand van een gebedsgids. Deze kan je bestellen via de website van Frontiers Nederland. of je kan hem hier downloaden (pdf). Dit jaar, zoals vorig jaar, heeft Mahabba België ook bijgedragen aan de gids.  

2. We organiseren een reeks activiteiten met de nadruk op gebed en vorming: zie voor de data op https://gaveveste.be/mahabba/

Gebedsweek 2023 van de Europese Evangelische Aliantie: 8-15 januari

elke avond online gebed + prov. gebedsavonden 15 januari

We beginnen het nieuwe jaar traditiegetrouw met de week van gebed: van 8 tot 15 januari is er, zoals elk jaar, de internationale gebedsweek van de Europese Evangelische Alliantie. Dit wil zeggen dat er vele duizenden kerken en christenen over heel ons continent in eenheid zullen bidden. Als jij meedoet, met een gebedsgroep uit je gemeente of alleen, maak je dus deel uit van een hele grote ketting van bidders.

Dit jaar is het thema ‘Bevrijd tot vreugde’: voor elke dag is een stukje uitgewerkt rond de vreugde van de Heer die onze kracht is, met telkens een overdenking en een lijstje gebedsonderwerpen. Deze brochure kan je hier downloaden.

Elke avond om 20 uur online gebed

Vanuit het Vlaamse Gebedsplatform is er die week van zondag tot zaterdag elke avond om 20:00 online gebed in de UpperZoom. Surf naar gewoonbidden.be en klik op de link onder in het blokje actueel. Er is telkens een ander gebedsinitiatief van het EAV-gebedsplatform dat de avond leidt: Upperzoom, Mahabba & Gave Veste, Amistad, Moeders in gebed, Pray4belgium, Kniel en Sofa&zo.

Zondag 15 januari om 19:30 in elke provincie een provinciale lofprijsavond

Op deze locaties:

 • Antwerpen: Lage Kaart 324, 2930 Brasschaat
 • Limburg: Pauluskerk, Evence Coppeelaan 31, 3600 Genk
 • Oost-Vlaanderen: Burgstraat 13, 9000 Gent
 • Vlaams-Brabant: Het Goede Boek, Tervuursesteenweg 194, 3001 Leuven
 • West-Vlaanderen: Schuttershof, Boogschutterslaan 41, 8000 Brugge

Wil je helpen om dit meer bekend te maken?

 • Vraag of in jouw gemeente komende zondag deze gebedsweek even aandacht mag krijgen bij de mededelingen.
 • Stuur deze mail door naar de persoon die normaal de informatie in jouw gemeente rondstuurt, zodat veel mensen het persoonlijk ontvangen.
 • Stuur de mail door naar geïnteresseerden die je kent.
 • We hopen je op één of meer van deze gebedsmomenten te mogen verwelkomen!

VVP gebedsdag rond de opeenvolgende crisissen, 8 oktober in Haacht

De laatste jaren gaan we van crisis naar crisis: de vele problemen waarmee de samenleving wereldwijd wordt getroffen. Corona- klimaat- en energiecrisis lopen gewoon in elkaar over.

Daardoor komen er miljoenen mensen in nood, en het zijn zoals altijd de allerzwaksten uit de samenleving die hiervoor de volle prijs zullen betalen. De overheden proberen met de middelen waarover zij beschikken tot oplossingen te komen. Dat is dan ook hun verantwoordelijkheid.

Waar ligt de verantwoordelijkheid van de kerk en de gelovigen?

Onze verantwoordelijkheid is o.a. geestelijk. Gebed is de extra mogelijkheid die christenen hebben. Helpt bidden als het gaat om zulke grote wereldwijde problemen? Vast en zeker! Als we dat niet zouden geloven, kunnen we er beter me ophouden.

Het thema daarbij zal zijn ‘Gebed vanwege de opeenvolging van wereldwijde crisissen’. We gaan ons niet bezighouden met politieke voorkeuren, noch met meningsverschillen die hierover bestaan. We gaan eendrachtig bidden om hulp van boven, die vooral de zwakke en hulpeloze mensen ten goede zullen komen.
VVP wil dit gebedsmoment openstellen voor alle denominaties. Voorgangers en medeverantwoordelijken, in de breedste zin van het woord, zijn dan van harte uitgenodigd om deze voormiddag met ons samen te beleven.

Programma

 • 09.30 u ontvangst met koffie/thee
 • 10.00 u Start van het programma
 • 11.30 u Lunch met broodjes en soep (gezellige tijd om even samen te praten)
 • 12.30 u. Einde
 • Locatie: Christengemeente Emmanuel, Markt 10, 3150 Haacht
 • Aanmelden: Om dit alles in goede banen te leiden, is het nodig om te melden dat u aanwezig zult zijn.
 • Een bevestiging sturen naar secretaris@vvp.be is daarvoor voldoende.

Regionale presentatie- en gebedsavonden Open Doors

Open Doors komt naar u toe: Kom luisteren naar de verhalen van de vervolgde broeders en zusters en bid mee voor hen.

17 september 2022
Jezus Leeft, Leopoldplein 24, 2500 Lier
19 oktober 2022
Pinkstergemeente Elim, Flikbergstraat 79, 3600 Genk
18 november 2022
Christengemeente Emmanuel, Markt 10, 3150 Haacht
9 december 2022
Evangelische Kerk De Hoeksteen, Potyzestraat 69, 8900 Ieper
20 januari 2023
Evangelische Kerk De Akker, Karrewegel 47, 9990 Maldegem

24-7Belgium: une nouvelle chaîne de prière cherche168 églises

Votre église y participe?
Une initiative par plusieures réseaux d’églises…

Des leaders ayant un ministère mondial de proclamation et de prophétie, ainsi que des leaders de Belgique, appellent d’urgence à un niveau plus intense de prière et de jeûne : nous vivons une période de crises sans précédent, avec même une guerre à notre porte. Le monde – et aussi l’Église – est violemment secoué : la bataille spirituelle pour le Royaume de Dieu s’intensifie. En ces temps, Dieu veut certainement provoquer un réveil en Belgique et en Europe. Et la Belgique s’est vu attribuer un rôle important dans le plan de réveil et de réforme de l’Europe. Il est donc crucial que les chrétiens se lèvent, dans l’unité, au-delà des murs des églises et des dénominations, et prennent place ensemble dans la prière. L’unité est incroyablement importante dans l’Église, comme Jésus l’a également prié dans Jean 17:20-23. Cette unité passe par la communion avec le Père lui-même et s’articule autour de Jésus, Fils unique et seul chemin vers Dieu.

Les objectifs fondamentaux de la mission de prière :

 1. Que la guerre en Ukraine ne s’intensifie pas ; que les plans de Dieu l’emportent dans et à travers cette guerre.
 2. L’unité du Corps du Christ dans notre pays.
 3. Réveil et Réforme en Belgique – et de là dans toute l’Europe !

Nous avons une stratégie à long terme et un plan d’action à court terme en raison de l’urgence :

Plan stratégique à long terme

 • Nous croyons que Dieu a parlé pour mettre en place une chaîne de prière d’églises 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : chaque église participante prend une heure fixe par semaine (plusieurs heures sont également possibles) ;
 • Le jour où l’église a l’heure de prière, elle a aussi un jeûne (recommandé, pas impératif) ;
 • Dans tout Bruxelles, la Wallonie, la Flandre et la région germanophone, nous avons besoin de 168 églises – à terme 336 (2 par heure = 48 ! par jour) ;
 • En cas de nouveau besoin ou de crise, ce réseau 24/7 d’églises priantes peut réagir immédiatement ;
 • Un temps de prière commun avec les dirigeants via une heure Zoom sera mis en place

Le 1er septembre, ceci devrait être pleinement opérationnel jusqu’à la fin de 2022 – après l’évaluation, nous ajusterons.

Action à court terme (urgent)

Prévoyez dès maintenant une heure de prière et de louange avec votre église ou votre groupe de prière pour changer l’atmosphère au-dessus de la Belgique et de l’Europe, ainsi que pour la situation de guerre et ses conséquences. Alors, si votre cœur brûle déjà et que vous dites “oui, je suis partant”, donnez-nous déjà l’heure pour que nous puissions commencer à remplir la liste 24/7. Plus de détails, d’outils et d’instructions pratiques suivront plus tard.

Répondre à : prayer@24-7Belgium.be

Pour vérifier quelles heures sont encore disponibles, consultez le calendrier des heures de prière.

A la gloire du Roi et à la percée de son Royaume,

l’équipe des leaders:

Jan Bruyneel, Gand
Ignace Demaerel, Bruxelles
Frank Ernst, Anvers
Daniël Hakelbracht, Averbode
Paul Immanuel Rooda, Genk
David Vandeput, Bruxelles
Rik Van Neste, Izegem

Recommandé par

Bishop Jean Tshiteya, Church of God/Eglise de Dieu
David Buntinx, président VEG (Eglises évangéliques libres, Flandres)
Koen Celis, président VVP, (Eglises pentecotistes, Flandres)
Frans Meyfroodt, président OAEG (Eglises indépendentes)
des leaders d’autres dénominations à suivre

24-7Belgium.be start gebedsketting: 168 kerken gezocht

Een nieuw initiatief van vele netwerken…

Leiders met een wereldwijde bediening van verkondiging en profetie, maar ook leiders vanuit België, roepen met grote aandrang op tot een intenser niveau van bidden en vasten: we leven in een tijd van ongekende crisissen, zelfs een oorlog in onze achtertuin. De wereld – en ook de Kerk – wordt heftig geschud: de geestelijke strijd rond Gods Koninkrijk wordt intenser. God wil in deze tijd zeker ook een opwekking geven in België én Europa. En België heeft een belangrijke rol gekregen in het plan voor opwekking en reformatie in Europa. Daarom is het cruciaal dat christenen opstaan, in eenheid, over de kerk- en denominatiemuren heen, en samen hun plaats innemen in gebed. Eenheid is ongelooflijk belangrijk in de Kerk, zoals Jezus ook bad in Joh. 17:20-23. Deze eenheid komt door verbondenheid met de Vader zelf, en centreert zich rond Jezus als eniggeboren Zoon en enige weg tot God.

Kerndoelen van de gebedsmissie:

 1. Dat de oorlog in Oekraïne niet escaleert; dat Gods plannen zullen overwinnen in en doorheen deze oorlog.
 2. Eenheid in het Lichaam van Christus in ons land.
 3. Opwekking en reformatie in België – en van hieruit in heel Europa!

Er is een lange termijn strategie en een korte termijn actieplan vanwege de dringendheid:

Lange termijn strategisch plan

 • We geloven dat God gesproken heeft een 24/7 gebedsketting van kerken op te zetten: elke deelnemende kerk neemt één vast uur per week (meerdere uren kan ook);
 • De dag dat de kerk het gebedsuur heeft, heeft het ook een vasten (dringend, niet dwingend);
 • Doorheen Brussel, Wallonië, Vlaanderen en het Duitstalig gebied hebben we 168 kerken nodig – op termijn 336 (2 per uur = 48! per dag);
 • Bij een nieuwe nood of crisis kan dit 24/7 netwerk van biddende kerken onmiddellijk reageren;
 • Een gezamenlijke gebedstijd met leiders via een Zoom-uur zal opgezet worden.

Op 1 september moet dit volledig operationeel zijn, tot einde 2022 – na evaluatie vervolgen we dan.

Korte termijn (urgent)

Plan nu al een uur van gebed en aanbidding met uw kerk of gebedsgroep zodat de atmosfeer over België en Europa wordt veranderd, en ook voor de oorlogssituatie en haar gevolgen. Wanneer uw hart dus al brandt en u zegt ‘ja, ik stap hier in’, geef ons alvast het uur door, zodat we de 24/7 lijst kunnen beginnen vullen. Later komen er meer details, hulpmiddelen en praktische instructies.

Reageer naar: prayer@24-7Belgium.be

Om te kijken welke uren nog vrij zijn, zie het excel-schema met de gebedsuren.

Tot eer van de Koning en tot doorbraak van Zijn Koninkrijk,

Leiders Team

Jan Bruyneel, Gent
Ignace Demaerel, Brussel
Frank Ernst, Antwerpen
Daniël Hakelbracht, Averbode
Paul Immanuel Rooda, Genk
David Vandeput, Brussel, voorzitter Réseau Antioche (A-net)
Rik Van Neste, Izegem

Aanbevolen door:

David Buntinx, voorzitter VEG,
Koen Celis, voorzitter VVP,
Frans Meyfroodt, voorzitter OAEG,
Andere denominatieleiders volgen nog.

24-7Belgium: a new prayer chain needs 168 churches

An initiative by several networks of leaders…

International ministers and prophetic leaders worldwide and also leaders from Belgium, are calling with great urgency to a more intense level of prayer and fasting: we live in a time of unprecedented crises, even a war in our backyard. The world – and the Church – is being shaken violently: the spiritual battle for God’s Kingdom is intensifying. God wants in this season to bring revival to Belgium. And Belgium has been given an important role in the plan for revival and reformation in Europe. That is why it is crucial that Christians stand in unity, surpass the walls of our denominations and together take our prayer to a new level. Unity is incredibly important in the church as Jesus also prayed in John 17:20-23. This unity comes through our communion with the Father himself and is centered around Jesus as His only begotten son and the only way to God.

Main goals of our prayer mission:

 1. That the war in Ukraine would not escalate, that God’s plans will overrule in and through this war.
 2. Pray for unity in the body of Christ in our land
 3. Revival and reformation in Belgium – and from here to all of Europe!

There is a long term strategy and a short term action plan due to the urgency:

Long term strategic plan

 • We believe that God has spoken that a 24/7 prayer chain should be set up and that each participating church should take one hour a week (multiple hours are also possible:
 • The day that the church has the hour of prayer, they should also fast (recommended but not required)
 • Throughout Brussels, Wallonia and Flanders and the German speaking territory we will need 168 churches to begin and ultimately 336 (2 per hour = 48 per day)
 • When a new emergency or crisis arises; this 24/7 network of praying churches can react immediately
 • A prayer time with leaders via Zoom will also be set up

As of September 1st, this should be fully operational until the end of 2022, after that an evaluation will follow in order to continue.

Short term action plan (urgent)

Plan as of now an hour of prayer and worship in your church or prayer group so that the atmosphere will change over Belgium and Europe and also for the war situation and its consequences. If your heart is burning and your reaction is ‘Yes! I commit to this’ — let us know what time you are willing to pray so that we can give you a slot in the 24/7 prayer chain. We will send you more details, ideas and practical instructions later.

You can answer by writing to us at: prayer@24-7Belgium.be

To see which hours are still free, see the 24-7 schedule with prayer slots.

To the glory of the King and for a breakthrough of His Kingdom,

the leadership team:

Jan Bruyneel, Gent
Ignace Demaerel, Brussels
Frank Ernst, Antwerp
Daniël Hakelbracht, Averbode
Paul Immanuel Rooda, Genk
David Vandeput, Brussels (A.net)
Rik Van Neste, Izegem

Endorsed by:

Bishop Jean Tshiteya, Church of God/Eglise de Dieu
David Buntinx, chairman VEG (Free evangelical churches Flanders),
Koen Celis, chairman VVP (Pentecostal churches Flanders),
Frans Meyfroodt, chairman OAEG (Independent churches),
Other denominational leaders will be added

Moms in Prayer – 14 mei

Wil jij samen met ons opstaan in gebed voor de kinderen en scholen?

Sluit je aan bij de regionale Zoom ontmoeting voor Nederland, België, Duitsland, Engeland, Ierland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Tsjechische Republiek en Zwitserland.

 • Zaterdag 14 mei 2022 10:30 – 12:00u

Gepresenteerd door: Moms in Prayer Internationaal in Europa & Israël www.momsinprayer.eu

We zijn een interkerkelijk en wereldwijd Gebedsnetwerk van moeders met Jezus als middelpunt die geloven dat gebed een verschil maakt. We komen regelmatig, wekelijks of om de week, 1 uur bij elkaar in kleine groepjes om te bidden voor onze kinderen en hun scholen.
Ben jij een moeder (of geestelijke moeder) of oma, neem dan deel aan onze speciale Zaterdag Zoom, voor een mooie inspirerende tijd van bemoediging.
Of je al deel bent van een MiG Gebedsgroep… of nog niet, we zien er erg naar uit jou te ontmoeten!
Nodig je vriendinnen, familie en gemeenteleden uit om met ons deze geweldige gelegenheid mee te beleven!

Link om deel te nemen aan de Zoom Ontmoeting:
https://us02web.zoom.us/j/84427463896?pwd=L0NVV2pNZXZLNzFKSkdJVU84eGYrUT09
Meeting ID: 844 2746 3896
Passcode: 595739

Info en contact: karen.verheul@momsinprayer.eu