Nationale Gebedsdag 25 april 2020

Heb jij een hart voor België?
Ben je Nederlandstalig, Franstalig of Engelstalig?
Hou je van je naaste?
Bloedt jouw hart over de geestelijke armoede van België?
Wil jij Koning Jezus als Heer zien regeren over België?

Hartelijk welkom op deze nationale dag van gebed voor België!

Dit is een jaar van een geloofsreformatie. Dit jaar is het jaar om omhoog te kijken en het van onze Vader te verwachten! Door lofprijs en aanbidding zetten we de goede strijd van het overwinnend geloof verder met de vrijzetting van België als doel. Door een dag als deze, van nationale eenheid in Christus, staan we op in onze identiteit met Christus.
Als Gods zonen hebben wij door Zijn zoon Jezus het geweldige voorrecht bij Hem om voorbede te doen voor ons volk.

Want Jezus deed ons de belofte dat Zijn genade ons genoeg is, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Laat ons op deze dag roemen op onze zwakheden, opdat de kracht van Christus over onze natie komt! (2 Kor.12:9)

‘Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.] ‘ Matteüs 6:9-13 https://www.bible.com/bible/328/MAT.6.9-1

Gezocht_Wanted
… bidders voor deze dag

Doel: alle bidders en aanbidders bijéén brengen in voortdurende lofprijs en gebed om Gods aangezicht te zoeken en Gods stem te horen voor België.

Zaterdag 25 april 2020
Plaats: Vineyard Church Brussels, Vorstlaan 220, 1160 Oudergem
Uren: 10u00 t.e.m. 18u00
Wij zien uit naar uw komst! Like dit evenement op onze Facebook pagina en deel dit met zoveel mogelijk mensen. Dank!

Méér informatie volgt nog. Schrijf u zeker in op de GNW-nieuwsbrief !